Episode 58

Uncle Xu is no longer against You Ai and Sheng Ren dating, however he makes it clear that he hasn't forgiven Sheng Ren's dad.