Episode 57

Grandpa Chen and Grandma Jin pursade Uncle Xu to let Sheng Ren continue to date You Ai.