Episode 50

Sheng Ren and Long Shi come to Bliss Inn as guests.