Episode 33

Yin Yin decides to pursue Long Shi but Long Shi thinks she's just kidding.