Episode 47

Min-hyuk wants to get more comfortable with Jin-ah. Yoo-jung and Bo-young take Jiu-Jitsu classes.