Episode 8

Fang Xi Qiang discovers Xu Hai Lin's secret that she has traveled back to the past to save Lu Xi Wei.