Fri, Nov 8, 2013

Toronto Mayor Rob Ford’s drunken rant