Poltergasm

A poltergeist visits the Smith family.