Fabulous Faker Boy

A beautiful piano teacher gets Bart to change his tune.