Fri, May 3, 2013

Arizona high school holds 'Redneck Day'