Episode 15

Ma Xiao Qian becomes Meng Cheng En's assistant.