Episode 5

Xia He Jie goes to the village to find Ma Xiao Qian.