Episode 4

Meng Cheng En competes with Xia He Jie.