Episode 3

Xia He Jie asked Ma Xiao Qian on a date.