Episode 7

Hao Ming and Ji Qing were in bliss until tragedy strikes again. Shan Shan plots against Ji Qian. Sheng Hua and Yi Ren get closer.