Reunion, Part 2

Alexia Echevarria and Elsa Patton join the ladies to rehash the drama.