The Kunoichi of Nadeshiko Village

Naruto meets two kunoichi ninja named Shizuka and Tokiwa from the Nadeshiko village who are seeking the student of Jiraiya.