Fri, Sep 30, 2011

Daphne visits the Orange County Fair.