V.I. Warshawski

Private eye V.I. Warshawski has to battle Chicago's most notorious hoods!