Rukawa's Counterattack!

Shohoku realizes Shoyo’s strength.