Party's Over: Tyco's Kozlowski

Meet Dennis Kozlowski, the former CEO of TYCO.