Violent Cop (Sono otoko, kyobo ni tsuki)

Violent Cop (Sono otoko, kyobo ni tsuki)

Violent Cop (Sono otoko, kyobo ni tsuki)

August 12, 1989 | 01 hr 43 min

Violent Cop (Sono Otoko, Kyobo Ni Tsuki) Synopsis

Detective Azuma is a Dirty-Harry style rogue cop who often uses violence and unethical methods to get results.

Rated NR

Violent Cop (Sono Otoko, Kyobo Ni Tsuki) Casts

Sei Hiraizumi
Sei Hiraizumi

Iwaki (as Shigeru Hiraizumi)

Mikiko Otonashi
Mikiko Otonashi

Iwaki's Wife

Hakuryu
Hakuryu

Kiyohiro