Tora-san's Rise and Fall (Otoko wa tsurai yo: Torajiro aiaigasa)

Tora-san's Rise and Fall (Otoko wa tsurai yo: Torajiro aiaigasa)

Tora-san's Rise and Fall (Otoko wa tsurai yo: Torajiro aiaigasa)

Tora San's Rise And Fall (Otoko Wa Tsurai Yo: Torajiro Aiaigasa) Synopsis

Rated