Tokyo: The Last Megalopolis (Teito monogatari)

Tokyo: The Last Megalopolis (Teito monogatari)

Tokyo: The Last Megalopolis (Teito monogatari)

January 30, 1988

Tokyo: The Last Megalopolis (Teito Monogatari) Synopsis

The reincarnation of a 10th century Japanese general haunts 1920s Tokyo

Rated

Tokyo: The Last Megalopolis (Teito Monogatari) Movie Trailers

Tokyo: The Last Megalopolis (Teito Monogatari) Casts

Kyusaku Shimada
Kyusaku Shimada

Yasunori Kato

Mieko Harada
Mieko Harada

Keiko Tatsumiya

Tamasaburo Bando
Tamasaburo Bando

Kyoka Izumi

Mikijiro Hira
Mikijiro Hira

Yasumasa Hirai

Hisashi Igawa
Hisashi Igawa

Ryokichi Tagami

Katsuo Nakamura
Katsuo Nakamura

Ogai Mori