Talk, Talk, Talk (Shaberedomo shaberedomo)

Talk, Talk, Talk (Shaberedomo shaberedomo)

Talk, Talk, Talk (Shaberedomo shaberedomo)

7/10 NR

Talk, Talk, Talk (Shaberedomo Shaberedomo) Synopsis

The movie revolves around Mitsuba, who studies traditional art of rakugo. Rakugo is a form of comical story telling, sometimes referred to as sit-down comedy. Even though Mitsuba is mediocre at best, he ends up teaching three students.

Rated

Talk, Talk, Talk (Shaberedomo Shaberedomo) Casts

Yutaka Matsushige
Yutaka Matsushige

Taichi Yugawara

Kaoru Yachigusa
Kaoru Yachigusa

Haruko Toyama

Tomekichi Himuka
Tomekichi Himuka

Sankaku Konjyakutei

Fusako Urabe
Fusako Urabe

Ikuko Jitsukawa

Hiroshi Yamamoto
Hiroshi Yamamoto

Chiamaki Kashiwaya