Farewell My Concubine (Ba wang bie ji)

Farewell My Concubine (Ba wang bie ji)

Farewell My Concubine (Ba wang bie ji)

8/10 R

September 16, 1993 | 02 hr 34 min

Farewell My Concubine (Ba Wang Bie Ji) Synopsis

Abandoned by his prostitute mother in 1920, Douzi was raised by a theater troupe. There he meets Shitou and over the following years the two develop an act entitled, "Farewell My Concubine," that brings them fame and fortune. When Shitou marries Juxian, Doutzi becomes jealous, the beginnings of the acting duo's explosive breakup and tragic fall take root.

Rated R for language and strong depiction of thematic material.

Farewell My Concubine (Ba Wang Bie Ji) Movie Trailers

Farewell My Concubine (Ba Wang Bie Ji) Casts

Leslie Cheung
Leslie Cheung

Ching Dau Ji (Cheng Dieyi)

Gong Li
Gong Li

Guk Sin (Juxian)

Zhang Fengyi
Zhang Fengyi

Duen Siu Lau (Duan Xiaolou)

Jiang Wenli
Jiang Wenli

Yan Hong/Siu Dau Ji's mother

Ge You
Ge You

Master Yuan Si Qing

Ying Da
Ying Da

Manager