Yoshitaka Zushi

Yoshitaka Zushi

Birthplace: Osaka