Yo Oizumi

Yo Oizumi
Born: April 3, 1973

Birthplace: Ebetsu, Hokkaido, Japan