Xia Yu

Xia Yu
Wikipedia
Born: October 6, 1978

Birthplace: Qingdao, Shandong Province, China