William Wheeler

Birthplace: Philadelphia, Pennsylvania, USA