Vishal Bhardwaj

Vishal Bhardwaj
Born: August 4, 1960

Birthplace: Bijnor, Uttar Pradesh, India