Viktor Shamirov

Viktor Shamirov

Birthplace: Rostov-on-Don