Vidhu Vinod Chopra

Vidhu Vinod Chopra
Born: September 5, 1952

Birthplace: Jammu and Kashmir