Vasili Merkuryev

Birthplace: Ostrov, Ostrovsky District, Pskov Oblast