Toshio Furukawa

Toshio Furukawa
Born: July 16, 1946

Birthplace: Tochigi, Japan