Tanie Kitabayashi

Tanie Kitabayashi

Birthplace: Ch??