Takatoshi Kaneko

Takatoshi Kaneko

Birthplace: Meguro