Takako Matsu

Takako Matsu
Born: June 10, 1977

Birthplace: Tokyo - Japan