Tahar Rahim

Tahar Rahim

Birthplace: Belfort, France