Swara Bhaskar

Swara Bhaskar

Birthplace: Delhi, India