Sonya Smith

Sonya Smith

Birthplace: Philadelphia