Shriya Saran

Shriya Saran
Born: September 11, 1982

Birthplace: Dehradun, Uttarakhand, India