Shoshannah Stern

Shoshannah Stern

Birthplace: Walnut Creek