Shinsuke Sato

Shinsuke Sato

Birthplace: Hiroshima, Japan