Shinichi Tsutsumi

Shinichi Tsutsumi

Birthplace: Nishinomiya