Shin Saburi

Shin Saburi

Birthplace: Utashinai

DIED:

September 22, 1982