Shekhar Kapur

Shekhar Kapur

Birthplace: Lahore, Punjab, British India