Shahrukh Khan

Shahrukh Khan
Born: November 2, 1965

Birthplace: New Delhi, India