Shahrnush Parsipur

Shahrnush Parsipur

Birthplace: Tehran