Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan

Birthplace: New Delhi